Privacy

1 Inleiding

JUTZLER AG verheugt zich over uw bezoek aan onze website en over uw belangstelling voor onze producten en ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy, persoonlijkheidsrechten en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen u via deze online privacyverklaring informeren over de bescherming van uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website.

 

2 Gegevens

2.1    Automatisch geregistreerde niet-persoonsgebonden gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. Bij een dergelijk bezoek kennen wij alleen de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de gebruikte browser incl. besturingssysteem, de datum en tijd van het bezoek en de webpagina die u bij ons bezoekt.
Deze gegevens worden bij het gebruik opgeslagen om organisatorische en technische redenen.

Wij gebruiken de gegevens en informatie in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden.
U blijft als gebruiker anoniem.

2.2    Persoonsgegevens

Voor bepaalde services, het beantwoorden van individuele vragen of het verzenden van informatiemateriaal hebben wij echter meer informatie nodig (bijv. uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), die u ons bij uw aanvraag zelf dient mee te delen.

2.3    Gebruiksdoel van de persoonsgegevens

Een persoonsgebonden verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om uw vragen te beantwoorden of uw orders af te handelen. Uw persoonsgegevens worden hiervoor binnen Jutzler AG en zijn dochtermaatschappijen doorgegeven en gebruikt. Voor de afhandeling van uw aanvragen of bestellingen is het soms nodig om uw persoonsgegevens aan derden door te geven (bijv. verkooppartners of expediteurs). De aan derden doorgegeven gegevens worden door hen uitsluitend gebruikt voor het nakomen van hun verplichtingen of uitvoeren van hun taken. De gegevens worden hierbij in geen geval aan derden verkocht of doorgegeven.

2.4    Duur van de gegevensopslag

De persoonsgegevens worden slechts bewaard, zolang dit nodig is voor het verlenen van onze services, tenzij een wettelijke of juridische verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft.

 

3 Cookies

Bij uw bezoek aan onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar de door u gebruikte browser worden gestuurd. Deze tekstbestanden worden op uw harde schijf opgeslagen. Ook onze website plaatst zo’n klein bestand op uw computer, maar hierbij worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
De cookies dienen als informatie bij een volgend bezoek aan onze website. Hierdoor wordt u op onze website automatisch herkend en kan de navigatie makkelijker voor u worden gemaakt.

Desgewenst kunt u uw persoonlijke browser echter ook zodanig instellen, dat geen cookies worden aanvaard. In dit geval moet u er wel rekening mee houden dat u bepaalde services slechts beperkt kunt gebruiken en dat eventueel niet alle functies werken.

 

4 Links

Externe links die op onze website worden aangeboden, zijn geen bestanddeel van deze privacyverklaring. De gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de beheerders van de betreffende websites.
Bij directe en indirecte verwijzingen naar externe websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van JUTZLER AG liggen, kan JUTZLER AG slechts aansprakelijk worden gesteld, indien JUTZLER AG kennis heeft van de betreffende inhoud en indien het technisch gesproken voor JUTZLER AG mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. JUTZLER AG verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het ogenblik dat de links werden geplaatst, geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina’s kon worden vastgesteld. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gekoppelde pagina’s heeft JUTZLER AG geen invloed. Daarom distantieert JUTZLER AG zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud en alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk en niet diegene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

 

5 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de website-exploitant rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik.
Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.
Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met deze bepalingen. Meer informatie vindt u hier: Servicevoorwaarden van Google Analytics.
Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

6 Social plugins

Op onze website gebruiken wij ook zogenoemde ‘social plugins’. Deze plugins herkent u aan het logo van het betreffende sociale netwerk.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een ingeschakelde plugin bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de aanbieder tot stand.
De inhoud van de plugin wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser doorgestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plugin wordt bepaalde informatie naar de derde aanbieder doorgestuurd en door hem opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensregistratie en verdere bewerking van uw gegevens door de aanbieder en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van de aanbieders.

 

7 Inhoud van het online aanbod

JUTZLER AG geeft geen enkele garantie op de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen JUTZLER AG die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover JUTZLER AG geen schuld door opzettelijk of grof nalatig gedrag kan worden toegeschreven. JUTZLER AG geeft met name geen garantie dat de op www.jutzler.swiss opvraagbare inhoud vrij is van virussen, wormen en Trojaanse paarden of andere schadelijke bestanddelen. De aansprakelijkheid voor directe, indirecte en gevolgschade die voor gebruikers of derden ontstaat door het gebruik van deze website, wordt binnen de grenzen van wat wettelijk toelaatbaar is, verworpen.

 

8 Intellectuele eigendom

Alles wat u op www.jutzler.swiss leest, hoort of ziet, is auteursrechtelijk beschermd. Zonder andersluidende instructie en zonder schriftelijke toestemming van JUTZLER AG mag de inhoud voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Het volledig of gedeeltelijk reproduceren, het elektronisch of conventioneel overdragen, veranderen of gebruiken van de inhoud voor publieke, private of commerciële doeleinden is uitsluitend toegestaan met de schriftelijke goedkeuring van JUTZLER AG. Voor links naar onze pagina’s is eveneens de schriftelijke toestemming van JUTZLER AG vereist.

 

9 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht gratis informatie op te vragen over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Indien uw gegevens onjuist of ten onrechte opgeslagen zijn, zullen wij deze corrigeren, blokkeren of verwijderen.
U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens altijd weer intrekken.
Voor gewenste informatie, vragen, klachten of suggesties met betrekking tot de privacy kunt u terecht bij: datenschutz(at)jutzler.swiss

 

10 Functionaris voor gegevensbescherming in de EU

De functionaris voor gegevensbescherming in de Europese Unie is:

JUTZLER Benelux B.V., St.-Lambertusstraat 14, 5266AE Cromvoirt, Nederland
E-mail: jutzlerbenelux(at)home.nl

 

11 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring, de veiligheids- en privacymaatregelen te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Bij aanpassingen wordt de privacyverklaring overeenkomstig bijgewerkt in een actuele versie.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig in overeenstemming zijn met de geldende rechtspositie, worden de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document daar niet door aangetast. Indien tussen Jutzler AG en de gebruikers van deze website een rechtsverhouding tot stand komt, valt deze – onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen – onder het Zwitserse recht. Voor alle geschillen in verband met deze website zijn – onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen – uitsluitend de gewone rechtbanken op de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap bevoegd.

April 2019